Privacy policy

Wij bij Maatwerkmat.nl hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maatwerkmat.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Maatwerkmat.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil op te nemen kan dit via de volgende manieren:

 • via de e-mail: info@maatwerkmat.nl
 • telefonisch: 0180-312434
 • per post: Dorpsstraat 26, 2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de bestellingen, opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een overeenkomst dan wel opdracht, bijvoorbeeld contact met de klantenservice. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De (koop)overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Maatwerkmat.nl de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Woon- en postadres;
 • Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Maatwerkmat.nl opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie (in verband met de wettelijke verplichtingen) voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Maatwerkmat.nl verwerkt voor de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven

Wanneer mogen wij een nieuwsbrief sturen?:

 • Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Maatwerkmat.nl de volgende persoonsgegevens van jouw vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Maatwerkmat.nl voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat je aangemeld bent. Onderaan elke nieuwsbrief wordt je de mogelijkheid geboden om jezelf af te melden. Uiteraard kunt je jezelf ook afmelden door een e-mail te sturen naar info@maatwerkmat.nl. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen uit onze systemen. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Derde zijn in dit geval:

 • Leveranciers;
 • Bezorgpartners;
 • Review partners;
 • Betaalpartners (payment provider);
 • IT- dienstverleners;
 • Partner voor onze (financiële) administratie;
 • Partner voor het versturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijktoestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Maatwerkmat.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jouw te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Maatwerkmat.nl van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Maatwerkmat.nl blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens. 

Cookies

Maatwerkmat.nl maakt gebruik van cookies. Bij elk bezoek worden gegevens verzameld. Wij verzamelen deze cookies, omdat wij je in de toekomst nog beter van dienst willen zijn. Wij maken gebruik van functionele, analyserende (o.a. Google Analytics, Adwords, Google Remarketing) en marketing cookies. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. In dat geval, kun je contact opnemen met de privacy autoriteit. 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Maatwerkmat.nl

Dorpsstraat 26      

2912 CB Nieuwerkerk a/d IJssel

Info@maatwerkmat.nl


Dit privacybeleid is als laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

© Maatwerkmat.nl 2018